Parnični postupak

Advokatska kancelarija Dobrosavljević vodi parnične postupke zastupajući interese i volju svojih klijenata.

Primena Zakona o parničnom postupku utvrđuje pravila vođenja parničnog postupka. Parnični postupak se vodi u cilju rešavanja sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka. Nema parničnog postupka bez parnice odn. spora među strankama.

Parnica predstavlja neku životnu spornu situaciju.

Stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu svojih prava,  a u njihovo ime svu pravnu pomoć i zastupanje vrši kancelarija Dobrosavljević.

U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahteva koji su postavljeni u postupku te je veoma važno postaviti svoje zahteve na pravi način. Prema postulatu ne bis in idem – „ ne dva puta o istom“ odnosno ako je sud presudio  u nekoj pravnoj stvari, neće ponovo voditi postupak o istom, parnični postupak se ne može voditi ponovo o istoj spornoj situaciji ukoliko je već jednom doneta odluka o tome.

Res iudicata – presuđena stvar

Stranke mogu slobodno da raspolažu zahtevima koje su postavile u toku postupka. Stranke mogu da se odreknu svog zahteva, priznaju zahtev protivne stranke i da se poravnaju.

Sud odlučuje o tužbenom zahtevu po pravilu na osnovu usmenog, neposrednog i javnog raspravljanja.

Parnični postupak počiva na određenim postulatima kao što su:

Načelo dispozicije i oficijelnosti što predstavlja pravilo da se spor ne može voditi bez postojanja stranaka koje podnose tužbu odn. odgovor na tužbu, postavljaju svoje zahteve, predlažu dokaze i sl.

Raspravno načelo koje podrazumeva da stranka odnosno njen pravni zastupnik u toku postupka iznosi svoje stavove, mišljenja, argumentuje postavljene dokaze odnosno čini sve što je neophodno kako bi se spor vodio u pravcu ostvarenja interesa i ciljeva klijenta koga zastupa.

Parnica predstavlja niz procesnih situacija koje se smenjuju. Suštinski je važno da sve procesne radnje koje se preduzimaju budu u interesu klijenta. Sve pravne radnje su povezane sa istim ciljem a to je rešenje spora.

Advokatska kancelarija Gordana Dobrosavljević pruža sledeće pravne usluge :

  • Pokretanje sudskih postupaka,
  • Sačinjavanje svih vrsta tužbi, odgovora na tužbu, žalbi i ostalih pismena
  • Odlazak na ročišta i zastupanje interesa klijenta,
  • Pisanje svih vrsta dopisa i potrebnih akata u toku postupka do okončanja postupka
  • Sastavljanje pravnih lekova
  • Pokretanje revizije spora

 

Audiatur et altera pars – Neka se čuje i druga strana!

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere – Propisi prava su: pošteno živeti, drugog ne vređati, svakom svoje dati

VIBER
Call Now Button