Intelektualna svojina

Intelektualna svojina predstavlja kreativnost čoveka. Intelektualna prava štite predmet intelektualne svojine u pravnom smislu. Intelektualna prava mogu biti: autorska prava i prav srodna autorskom pravu i pravo industrijske svojine. Kako je i u Zakonu o autorskim i srodnim pravima navedeno: Autorsko delo predstavlja originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Osobina intelektualnih prava, baš kao i ostalih apsolutnih prava, da ona deluju prema svima (erga omnes) što podrazumeva zaštitu svojih prava u odnosu na sva lica. Autorska prava štite neko autorsko delo, kao što su: pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi sa pratećom tehničkom i korisničkom dokumentacijom u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.), govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.); dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora; muzička dela, sa rečima ili bez reči; filmska dela (kinematografska i televizijska dela) dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.), dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja; kartografska dela (geografske i topografske karte)planovi, skice, makete i fotografije i pozorišna režija.

U pravo industrijske svojine spadaju: patent (pronalazak), industrijski dizajn, žig, znak geografskog porekla proizvoda, know-how itd.)

Zakonom o autorskim i srodnim pravima uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela, pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma, videograma, emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja kao prava srodna autorskom pravu, način ostvarivanja autorskog i srodnih prava i sudska zaštita tih prava.

Autorskim delom se smatra i nezavršeno delo, delovi autorskog dela, prerade autorskog dela, baze podataka.Advokatska kancelarija Dobrosavljević pruža pravnu zaštitu svim licima u postupcima zaštite svog autorskog prava.

Izvor:

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Zakon o patentima

VIBER
Call Now Button