Zastupanje maloletnih lica

Zastupanje maloletnih lica u krivičnom postupku mogu vršiti isključivo advokati posebno specijalizovani za zastupanje maloletnika u postupku kao okrivljenih, oštećenih lica ili  svedoka u postupku shodno Zakonu o krivičnoj odgovornosti maloletnih lica.

Ovaj zakon sadrži odredbe koje se primenjuju prema maloletnim učiniocima krivičnih dela.

Odredbe zakona odnose se na materijalno krivično pravo, organe koji ga primenjuju, krivični postupak i izvršenje krivičnih sankcija prema ovim učiniocima krivičnih dela.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na punoletna lica kad im se sudi za krivična dela koja su učinila kao maloletnici, a ispunjeni su uslovi koje predviđa ovaj zakon, kao i na lica koja su krivično delo učinila kao mlađi punoletnici.

Zakon sadrži i posebne odredbe o zaštiti dece i maloletnika kao oštećenih u krivičnom postupku.

Izvori:

Posebni protokol o postupanju pravosudnih organa u zastiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja

Zakon o maloletnim uciniocima krivicnih dela i krivicnopravnoj zastiti maloletnih lica

Call Now Button
VIBER