Naknada šteta

U praksi postoji naknada nematerijalne i materijalne štete.

Naknada nematerijalne štete za fizička lica podrazumeva naknadu za pretrpljeni strah, fizički i psihički (duševni) bol, naruženost, umanjenje životne aktivnosti, a za pravna lica podrazumeva povredu poslovnog ugleda.

U okviru sudskog postupka ova naknada se manifestuje kroz materijalni momenat u odnosu na veštačenje i sudsku praksu u smislu da se naknadom može nadomestiti nematerijalni nedostatak a da se time ne stiče nesrazmerna dobit.

Pri utvrđivanju visine naknade štete za pretrpljeni bol obično se uzima u obzir jačina i trajanje pretrpljenih fizičkih bolova, budući bolovi, procenat umanjenja opšte životne aktivnosti (OŽA), vrsta i karakter povreda.

Umanjenje opšte životne aktivnosti ( OŽA) obuhvata sva trajna ograničenja bavljenja životnim aktivnostima osobe koja je pretrpela štetu. Ovo podrazumeva svu umanjenu mogućnost bavljenja životnim aktivnostima koje bi po redovnom toku stvari lice vršilo i da li će ih obavljati uz povećan napor ili ih neće uopšte moći da obavlja.

Strah koji oštećeno lice doživi podrazumeva primarni i sekundarni strah, odnosno primarni strah – strah za život i/ ili  strah za telesni integritet i naknadni osećaj straha a vezan je za ishod ozdravljenja.

Naknada materijalne štete podrazumeva materijalnu kompenzaciju umanjenja vrednosti stvari koja se u toku sudskog postupka utvrđuje veštačenjem.

Zastupanje klijenata u radnim sporovima povodom naknade štete može biti spor sa predmetom naknade nematerijalne štete npr. povreda na radu, profesionalna bolest nastala na radu ili u vezi sa radom dok radni sporovi koji imaju za predmet naknadu materijalne štete mogu biti sporovi za poništaj rešenja o otkazu, naknada zarade i druga primanja kao što su naknade za rad noću, naknade za rad na dane državnih praznika ili naknada za smenski ili prekovremeni rad.

Prilikom dosuđenja novčanog iznosa sud se vodi idejom da dosuđeni iznos ne predstavlja očiglednu nesrazmeru u odnosu na vrstu i težinu povreda. Novčani iznos predstavlja vrstu satisfakcije prema delimičnim umanjenjem životnih aktivnosti ili prema trajnom oštećenju zdravlja.

Advokatska kancelarija Dobrosavljević pruža usluge

  • pokretanja i vođenja sudskih postupaka naknade materijalnih šteta
  • šteta nastalih kao posledica saobraćajnih nezgoda kao i
  • naknade nematerijalnih šteta

In pari causa potior est causa possidentis – Ako je jednak osnov, jači je osnov onoga kod koga je stvar (koji je držalac).

Izvori:

Zakon o obligacionim odnosima

Call Now Button
VIBER