Oblasti

Korporativno pravo i biznis

Od momenta kada se stvori inovativna ideja za osnivanje kompanije, sama organizacija poslovanja i opredeljenje načina vođenja kompanije su specifične odluke koje treba doneti u bitnim momentima poslovanja. U današnjem vremenu brzog protoka informacija koje se razmenjuju u korporacijskom okruženju među privrednim društvima ili preduzetnicima, donošenje pravih odluka predstavlja ključ uspeha. Nije jednostavno doneti prave [...]
Pročitaj više

Stečaj

Stečaj predstavlja postupak reorganizacije poslovanja pravnog lica kao dužnika koji je sam po sebi složen proces za svako pravno lice koje prolazi kroz postupak. Prema Zakonu o stečaju stečaj se sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica. Pod reorganizacijom se [...]
Pročitaj više

Porodično pravo / brak

Porodica i brak su osnovne i najvažnije vrednosti u ovakvom dinamičnom životnom okruženju. Porodični odnosi predstavljaju skup različitih odnosa unutar porodice. Najistaknutija pitanja iz ove oblasti prava su razvod braka, zakonska izdržavanja, pravo stanovanja (habitatio) i nasilje u porodici. Razvod braka se može pravno realizovati sporazumno i tužbom. Sporazumni razvod braka je najpraktičniji i najjednostavniji [...]
Pročitaj više

Radno pravo

Advokatska kancelarija Dobrosavljević može da ponudi razne usluge vezane za primenu radnog prava sa posebnim akcentom na izradu politike i procedure u vezi sa radom, bezbednosti zdravlja na radu, a u skladu sa zakonskom procedurom. Našim klijentima pružamo podršku da konstituišu akte vezane za primenu Zakona o radu  i Zakona o bezbednosti zdravlja na radu [...]
Pročitaj više

Izvršni postupci / Naplate potraživanja

Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju je specifična kako za klijente koji su poverioci  tako i za klijente koji su dužnici u obligacionom odnosu. Poverioci i dužnici mogu biti kako pravna tako i fizička lica. Izvršni poverioci često pribegavaju pokretanjem izvršnih sudskih postupaka u cilju naplate svog potraživanja. Najčešća sredstva koja se koriste u cilju [...]
Pročitaj više

Nepokretnosti / Legalizacija / Uknjiženje

Postupak prometa nepokretnostima bilo da ste prodavac  ili kupac nije uvek jednostavno. Advokatska kancelarija Dobrosavljević može Vam pružiti sve relevantne pravne savete i pomoć prilikom kupoprodaje nepokretnosti. Stvarna prava na nepokretnostima  podrazumevaju i sticanje prava svojine nad nepokretnostima, upis raznih stvarnih prava kako što je npr. pravo službenosti, prava upotrebe zemljišta, sticanje prava svojine putem [...]
Pročitaj više

Postupci u Javnim nabavkama

Shodno Zakonu o javnim nabavkama nabavka određenih dobara ima svoje dve strane -  aspekt učestvovanja naručioca kao i aspekt učestvovanja ponuđača. Ovim zakonom uređuju se pravila postupaka javnih nabavki koje sprovode naručioci ili drugi subjekti u slučajevima određenim ovim zakonom, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova, okvirnog sporazuma, kao i sprovođenja [...]
Pročitaj više

Intelektualna svojina

Intelektualna svojina predstavlja kreativnost čoveka. Intelektualna prava štite predmet intelektualne svojine u pravnom smislu. Intelektualna prava mogu biti: autorska prava i prav srodna autorskom pravu i pravo industrijske svojine. Kako je i u Zakonu o autorskim i srodnim pravima navedeno: Autorsko delo predstavlja originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu [...]
Pročitaj više

Nasledno pravo

Postupak nasleđivanja predstavlja prelazak svih prava koje je umrlo lice imalo u trenutku smrti na druga lica i često predstavlja složen proces za koji je potrebna stručna pravna pomoć bez obzira da li govorimo o zakonskom ili testamentalnom nasleđivanju. Ukoliko lice nije sačinilo svoj testament koji može deponovati u sud ili svom zastupniku, nakon smrti [...]
Pročitaj više

Naknada šteta

U praksi postoji naknada nematerijalne i materijalne štete. Naknada nematerijalne štete za fizička lica podrazumeva naknadu za pretrpljeni strah, fizički i psihički (duševni) bol, naruženost, umanjenje životne aktivnosti, a za pravna lica podrazumeva povredu poslovnog ugleda. U okviru sudskog postupka ova naknada se manifestuje kroz materijalni momenat u odnosu na veštačenje i sudsku praksu u [...]
Pročitaj više

Krivični i prekršajni postupci

Krivični postupak je deo kaznenog prava i zajedno sa prekršajnim pravom i privrednim prestupima čini jednu celinu čiji je ishod utvrđivanje krivične odgovornosti pa i primena krivičnih sankcija shodno Zakonu o krivičnom postupku i Krivičnim zakoniku. Advokatska kancelarija  Gordana Dobrosavljević pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja u krivičnim postupcima bilo da se radi o okrivljenom [...]
Pročitaj više

Zastupanje maloletnih lica

Zastupanje maloletnih lica u krivičnom postupku mogu vršiti isključivo advokati posebno specijalizovani za zastupanje maloletnika u postupku kao okrivljenih, oštećenih lica ili  svedoka u postupku shodno Zakonu o krivičnoj odgovornosti maloletnih lica. Ovaj zakon sadrži odredbe koje se primenjuju prema maloletnim učiniocima krivičnih dela. Odredbe zakona odnose se na materijalno krivično pravo, organe koji ga [...]
Pročitaj više

Parnični postupak

Advokatska kancelarija Dobrosavljević vodi parnične postupke zastupajući interese i volju svojih klijenata. Primena Zakona o parničnom postupku utvrđuje pravila vođenja parničnog postupka. Parnični postupak se vodi u cilju rešavanja sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga [...]
Pročitaj više
VIBER
Call Now Button