Krivični i prekršajni postupci

Krivični postupak je deo kaznenog prava i zajedno sa prekršajnim pravom i privrednim prestupima čini jednu celinu čiji je ishod utvrđivanje krivične odgovornosti pa i primena krivičnih sankcija shodno Zakonu o krivičnom postupku i Krivičnim zakoniku.

Advokatska kancelarija  Gordana Dobrosavljević pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja u krivičnim postupcima bilo da se radi o okrivljenom licu ili oštećenom.

Poverenje i podrška su najvažniji elementi u međusobnom odnosu advokat – klijent i u tom smislu advokat uvek zastupa interese svog klijenta. Naša saradnja sa klijentima se zasniva na međusobnom poverenju, a uz primenu zakonskih propisa i moralnih načela trudimo se da na najbolji mogući način zastupamo interese klijenata. Dokazi u krivičnom postupku usmeravaju odluku o sankciji ali in dubio pro reo, u slučaju sumnje i nedostatku istih ne može se presuditi okrivljenom već u njegovu korist. Niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen shodno čl.4 ZKP. Svako se smatra nevinim sve dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda te kao prezumpcija nevinosti predstavlja jedno od osnovnih postulata na kojima počiva krivično pravo a utemeljeno je i u čl.3 ZKP.

Zastupanje u krivičnom postupku može biti kao branilac po službenoj dužnosti ili izabrani branilac. Pravna pomoć može biti pružena klijentima u svim postupcima pred osnovnim i višim javnim tužilaštvima, krivičnim sudovima i prekršajnim sudovima  na celokupnoj teritoriji Republike Srbije. Zastupanje i savetodavni rad pored pružanja saveta obuhvata i pravnu pomoć u okviru pripremanja odbrane, prikupljanja činjenica koje bi se koristile u dokaznoj fazi postupka. U prekršajnom postupku zastupamo klijente od pokretanja prekršajnog postupka do okončanja postupka i u postupku po pravnim lekovima.

Usluge koje pružamo:

 • Podnošenje imovinskopravnog zahteva
 • Savetodavni rad i mišljenja
 • Podnošenje krivičnih prijava
 • Pregovaranje i zaključivanje Sporazuma o priznanju krivičnog dela
 • Podnošenje predloga za odlaganje krivičnog gonjenja – oportunitet
 • Podnošenje raznih pravnih lekova
 • Rehabilitacija, molbe za uslovni otpust, spajanje kazni
 • Angažovanje stručnih saradnika određenih oblasti
 • Pružanje pisane i usmene odbrane u prekršajnom postupku
 • Pokretanje prekršajnog postupka
 • Podnošenje pravnih lekova
 • Zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja

 

Homo sum: humani nihil a me alienum puto – Čovek sam, i ništa ljudsko nije mi strano. Terencije.

Inaudita causa quemquam damnari aequitas non patitur – Pravičnost ne dopušta da iko bude osuđen bez salušanja razloga. Marcijan u Pandektama.

Izvori:

Krivični zakonik 2019

Zakonik o krivičnom postupku

Zakon o prekršajima

Call Now Button
VIBER