Nasledno pravo

Postupak nasleđivanja predstavlja prelazak svih prava koje je umrlo lice imalo u trenutku smrti na druga lica i često predstavlja složen proces za koji je potrebna stručna pravna pomoć bez obzira da li govorimo o zakonskom ili testamentalnom nasleđivanju.

Ukoliko lice nije sačinilo svoj testament koji može deponovati u sud ili svom zastupniku, nakon smrti primenjuju se pravila zakonskog nasleđivanja shodno Zakonu o nasleđivanju.

Uloga pravnog zastupnika je veoma važna u ovoj početnoj fazi kada advokat može klijentu da pojasni sve aspekte situacije u kojoj se nalazi i koje su opcije koje su  u skladu sa voljom klijenta. Nakon dogovora sa klijentom, advokatska kancelarija preuzima sve pravne radnje koje su potrebne da se realizuje volja ostavioca.

Nakon smrti ostavioca, advokatska kancelarija pruža svu pravnu pomoć u cilju sticanja i realizacije prava naslednika.

Za života može se zaključiti Ugovor o poklonu kao vid prenosa prava svojine na određeno lice kome poklonodavac želi da pokloni svoju imovinu.

Može se takođe zaključiti i Ugovor o doživotnom izdržavanju koji predstavlja ugovor između primaoca i davaoca izdržavanja po kojem se ugovarači saglase da pravo svojine nad imovinom primaoca izdržavanja, najčešće nepokretnostima, prenese se na davaoca izdržavanja uz obavezu da se davalac izdržavanja stara i brine o primaocu izdržavanja u smislu zadovoljenja uobičajenih potreba kao što su stanovanje, ishrana, lečenje i slično.

Advokatska kancelarija Dobrosavljević pruža sledeće pravne usluge:

  • Sačinjavanje testamenta
  • Pokretanje ostavinskog postupka
  • Zaključivanje raznih ugovora
  • Pružanje pravnih saveta i mišljenja
  • Zakonsko nasleđivanje
  • Nužni deo
  • Zastupanje pred sudom bez obzira o kom segmentu naslednog prava je reč

Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet – Niko na drugoga ne može preneti više prava nego što sam ima.

Izvori:

Zakon o nasleđivanju

Call Now Button
VIBER