22
јун

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Građanima je potrebna besplatna pravna pomoć iz raznih oblasti  najčešće upravnih postupaka i porodičnih odnosa koja se pruža nakon uvođenja instituta „ besplatana pravna pomoć“.

Paragraf – Zakon